0 ks za 0 Kč

Obchodní společnosti Garko spol. s r.o.

IČ: 28298772, se sídlem Brno, Cejl 83, PSČ 602 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 59577


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ


1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Garko spol. s r.o., se sídlem Brno, Cejl 535/83, PSČ 602 00, IČO: 28298772, DIČ: CZ28298772, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 59577 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese http://www.garko.cz/ (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Kupujícím spotřebitelem je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

1.3. Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Na kupujícího podnikatele se nevztahují zákonná ustanovení o ochraně spotřebitele (příslušná ustanovením občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele) ani ustavení těchto podmínek týkající se kupujícího spotřebitele.

1.4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a prodávající a kupující prohlašují, že jejich obsah, případně přistoupení k nim ze strany kupujícího i prodávajícího, je v souladu s jejich svobodnou a vážnou vůlí. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Je-li smlouva uzavřena ve vícero jazycích a není-li sjednána přednost některé jazykové verze, platí, že přednost má jazyková verze česká.

1.6. Znění obchodních podmínek může prodávající jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Oznámení změny podmínek je činěno obecně prostřednictvím emailové zprávy/vyvěšením na web prodávajícího 5 pracovních dní před nastoupení účinnosti změn. Kupující je oprávněn změny podmínek odmítnout a vypovědět vzájemné ujednání ve lhůtě do účinnosti změn obchodních podmínek. Výpověď je pak účinná k datu změny obchodních podmínek, ledaže si kupující vyhradí dřívější termín.

1.7. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET


2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět například, nikoli však výlučně objednávání zboží, úpravy svých registračních údajů a jiných údajů v uživatelském účtu (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. Za správnost vyplňovaných údajů tak odpovídá kupující, který taktéž nese veškeré škody a náklady spojené s případnou nesprávností těchto údajů.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Jednání učiněné prostřednictvím uživatelského účtu je jednáním přičitatelným kupujícímu; pro účely dispozici s účtem kupujícího se tak prodávající a kupující dohodli, že jakékoli jednání prostřednictvím účtu je jednání kupujícího. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek), povinnosti uložené zákonem a/nebo podstatným způsobem poruší podmínky užívání účtu, mezi které patří například výkon nelegální činnosti prostřednictvím účtu, jednání, které je pro jiné subjekty obtěžující, případně se jedná o jiné nevhodné použití uživatelského účtu.

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob, a nahodilé technické závady.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY


3.1. Prodávající provozuje internetový obchod, kde vystavuje jednotlivé zboží, při čemž kupující má právo vyzvat prodávajícího k uzavření kupní smlouvy prostřednictvím elektronické objednávky. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží (po vyplnění způsobu doručení zboží a způsobu úhrady kupní ceny v objednávce). Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Platí právo kupujícího odmítnout uzavření kupní smlouvy, po oznámení těchto nákladů na doručení.

3.4. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:

  • prostřednictvím svého uživatelského účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
  • výběrem zboží a následným vyplněním objednávkového formuláře bez předchozí registrace.

3.5. Kupující provede objednání zboží tak, že vybere předmětné zboží, jeho množství a toto „vloží“ do elektronického nákupního košíku na webového rozhraní obchodu. Před dokončením objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží, údaje o osobě kupujícího a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.6. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Závaznou objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „POTVRDIT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Potvrzení objednávky je automatizovaným úkonem obchodu a nejde proto o akceptaci objednávky ve smyslu čl. 3.9.

3.7. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, způsob doručení objednávaného zboží, náklady spojené s dodáním zboží a je pro smluvní strany závaznou nabídkou na uzavření kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

3.8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.9. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.10. Prodávající si vyhrazuje právo v případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce kupujícího nemůže splnit, zaslat na elektronickou adresu kupujícího ve lhůtě 10 dnů od obdržení objednávky kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádat si stanovisko kupujícího. Kupující bere na vědomí, že informace o dostupnosti zboží umístěného na webové stránce jsou pouze orientační a prodávající nemá povinnost uzavřít s kupujícím kupní smlouvu.

3.11. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty. Po akceptaci nové nabídky ze strany kupujícího jsou případně platební údaje bez zbytečného odkladu zaslány kupujícímu ze strany prodávajícího na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.12. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, při čemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY


4.1. Společně s cenou zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Cejl 535/83, 602 00 Brno;
  • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 35-2274110257/0100 vedený u společnosti KB Brno, Merhautova 327/1, 631 32 Brno (dále jen „účet prodávajícího“) v rámci platby prostřednictvím zálohové faktury;
  • bezhotovostně platební kartou.

4.3. Placení zálohy není obecně podmínkou realizace kupní smlouvy. Placení zálohou lze zvolit jako jeden ze způsobů realizace kupní smlouvy. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku či bezhotovostně platební kartou je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby na účet prodávajícího je kupní cena splatná v termínu stanoveném zálohovou fakturou zaslanou kupujícímu na adresu elektronické pošty neprodleně po obdržení objednávky.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména nikoli však výlučně v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.7.), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Náklady platebního styku jdou k tíži kupujícího.

4.9. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY


5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

5.3. Kupující je povinen informovat prodávajícího o odstoupení od kupní smlouvy, a to písemně. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího pohary@garko.cz. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující spotřebitel využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu č. 1 obchodních podmínek. 5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud je zboží odesláno zpět před uplynutím lhůty dle předchozí věty. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

5.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku na vrácení kupní ceny.

5.7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Pro účely předchozí věty je kupující povinen prodávajícímu poskytnout dostatečnou součinnost.

5.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ


6.1. Po zaplacení kupní ceny či zálohy, kromě úhrady kupní ceny v hotovosti při předání zboží, je prodávající povinen zajistit doručení zboží kupujícímu.

6.2. Kupující si může vybrat z následujících způsobů dopravy:

  • osobní odběr v provozovně prodávajícího;
  • zaslání prostřednictví poštovní zásilky (balík do ruky, balík na poštu, balík do balíkovny, výdejní místo);
  • doprava prostřednictvím dopravce PPL, DPD, GLS případně jiného dopravce.

6.3. Kupující bere na vědomí, že náklady na dopravu se mohou lišit podle druhu zvoleného způsobu dodání zboží. Prodávající je příjemcem cenových podmínek dopravců, z tohoto důvodu si prodávající vyhrazuje právo jednostranně měnit výši nákladů na dopravu v závislosti na změně obchodních podmínek a ceníků třetích osob (dopravců). V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Doprava se řídí dle podmínek přepravce.

6.4. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání s výjimkou situace dle čl. 6.6. obchodních podmínek. Dopravou se rozumí doručení zboží na místo dodání, tj. typicky ke dveřím nemovité věci nacházející se na adrese místa dodání. U bytového domu jsou tím míněny první dveře bytového domu vedoucí (obvykle) do společných prostor. Kupující bere na vědomí, že dopravou se nemíní výnos zboží do konkrétního patra, složení zboží atp.

6.5. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Pro účely úhrady nákladů spojených s opakovaným doručováním zboží vystaví prodávající kupujícímu dodatečný daňový doklad – fakturu. 6.6. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a též zajistit fotodokumentaci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ


7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku, případně odpovídajícími ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1.má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2.se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3.zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4.je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5.zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Kupující je povinen oznámit vadu prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co jí mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.

7.4. Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím (v druhu, množství nebo stavu), nebo obdržel-li zjevně poškozené či nekompletní zboží, tj. vady zjevné, je povinen bez zbytečného odkladu písemně informovat prodávajícího a současně vytknout zjištěné vady včetně uvedení popisu vad a jejich rozsahu a zajistit fotodokumentaci. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu práva z vadného plnění nebudou přiznána. Pro uplatnění práv z vadného plnění může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu č. 2 obchodních podmínek.

7.5. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, kterou měla věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i vada později vzniklá, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží.

7.6. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.7. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

7.8. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující písemně u prodávajícího na adrese elektronické pošty objednavky@garko.cz, nebo na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo jiném místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy kupující oznámil prodávajícímu, že zboží má vady.

7.9. O takovém uplatnění vad vystaví prodávající kupujícímu spotřebiteli písemné potvrzení s informacemi, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to e-mailem bezprostředně po přijetí reklamace, v případě osobního uplatnění je předáno ihned. Písemné potvrzení slouží pouze jako doklad o přijetí reklamace. Stav zboží, ve kterém kupující spotřebitel předal toto zboží prodávajícímu, bude posouzen v rámci reklamačního řízení.

7.10. Při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady je kupující povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo (způsob vyřízení reklamace) si zvolil. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. To neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná, a dále tehdy, neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, může kupující dodatečnou volbou požadovat slevu z kupní ceny či odstoupit od smlouvy. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas (odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci či opravou věci, přiměřená sleva z kupní ceny, odstoupení od smlouvy), má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy (odstranění vady, přiměřená sleva z kupní ceny).

7.11. Společně s oznámením o výskytu vad zboží nebo bez zbytečného odkladu poté, co bylo oznámení o výskytu vad zboží a uplatnění práva z odpovědnosti za vady zasláno prodávajícímu, je kupující povinen předat prodávajícímu reklamované zboží za účelem řádného posouzení vytýkaných vad, a to po vzájemné dohodě s prodávajícím na adresu prodejny prodávajícího. Kupující si je vědom, že nedodá-li reklamované zboží včetně veškerého obdrženého příslušenství, pak v případě odstoupení kupujícího od smlouvy bude kupujícímu vrácena kupní cena ponížena o cenu zboží včetně nedodaného příslušenství. K reklamovanému zboží je třeba přiložit přesný popis závady, kopii nákupní faktury, účtenku nebo jiný jednoznačný identifikační doklad. Při zaslání dopravní službou bude zboží řádně zabaleno tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození při přepravě.

7.12. Prodávající takto doručené a předané zboží přezkoumá za účelem posouzení důvodnosti reklamace. Prodávající je oprávněn reklamované vady neuznat. Prodávající dále není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

7.13. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci kupujícího spotřebitele, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím spotřebitelem písemně nedohodnou na delší lhůtě. Kupující spotřebitel bere na vědomí, že ze strany prodávajícího nelze do okamžiku obdržení reklamovaného zboží vady zboží řádně posoudit, rozhodnout o oprávněnosti reklamace a tuto řádně a ve stanovené lhůtě vyřídit. Po uplynutí této lhůty má kupující spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Prodávající vystaví kupujícímu spotřebiteli dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

7.14. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu spotřebiteli náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s dopravou zboží prodávajícímu, a to však pouze do výše nejlevnější možné dopravy, určí-li či dohodne-li kupující jinou dopravu, nese náklady nad tuto nejlevnější možnou dopravu.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN


8.1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží splněním dvou podmínek, a to zaplacením a převzetím. Zaplacením je míněno zaplacení celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, převzetím pak fyzické převzetí předmětu koupě kupujícím nebo jím zmocněnou osobou. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy kupující zboží přebírá od dopravce. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil. Nebude-li kupní cena uhrazena k datu splatnosti, je na prodávajícím, zdali zvolí právo k vrácení zboží a/nebo uplatní nárok na jeho zaplacení.

8.2. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku

8.3. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.4. Vyřizování stížností kupujícího zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy pohary@garko.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. V rámci mimosoudní vyřizování stížností z kupní smlouvy se kupující může se svou stížností obrátit také na orgán dohledu nebo státního dozoru, a to konkrétně na Českou obchodní inspekci, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů vzniklých z kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím.

9. DORUČOVÁNÍ


9.1. Doručování mezi kupujícím a prodávajícím se děje primárně elektronicky prostřednictvím elektronické pošty. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

9.2. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího doručovaná prostřednictvím poštovních služeb se doručují formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě či těchto obchodních podmínkách stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany či na adresu provozovny či sídla prodávajícího a považují se za doručená a účinná okamžikem jejich doručení prostřednictvím poštovních služeb, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné okamžikem odeslání, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

9.3. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


10.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztahy a případné spory budou řešeny výhradně podle českého právního řádu a před českými soudy s výjimkou spotřebitelských sporů s mezinárodním prvkem, u nichž je rozhodné právo a příslušnost soudu dána příslušnými nařízeními Evropské unie.

10.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

10.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10.4. Informační povinnost prodávajícího související se zpracováním osobní údajů kupujícího jsou upraveny ve zvláštním dokumentu.

10.5. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy a pro uplatnění práv z vadného plnění.

10.6. Kontaktní údaje prodávajícího:
adresa provozovny a pro doručování Cejl 535/83, 602 00 Brno,
adresa elektronické pošty pohary@garko.cz, objednavky@garko.cz (reklamace)
telefon +420 534 008 145-7.

10.7. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 6. 2022.Příloha č. 1 - Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy
Příloha č. 2 - Reklamační protokol